ЗАНДАН ЖУУГАЙ МАГТААЛ

Энэ ороной табан зуун амитание ударидахын тула.
Олон галабуудта Cэдьхэл уусхэhэн,суглаан хуряахан
Арбан хоер зохеолой тийн хубилгаан уйлэдэбэл,
Илажа Тугэс Шакьягай эрхимдэ зальбаранам.

Удраяна Шадагшые дурасхалаар бодхоохон бэе
Бурхан багша тэнгэрихээ буухан сагта долоон алхалаад,
Угтахын сагта оройдо гар табихан Цзин ябахын
Лундэн хайрлахан Зандан Жууда хугэдэнэм

Мургэл,тахил ургэл,нугэл намашалха,даган баясаха,
Ном номлохон,бата байха,буян зорюулха гэхэ мэтэ
Зурхэнхоо эмгэнэхэн сэдьхэлээр уйлдэбэл,
Энеэхэ шарай тургэн узуулэгтэ Шакьягай эрхим

Гое хоер гараа минии орой дээрэ тябяад,
Ирагуу зарлигай амисхалай зам харуулыт,
Бодисатвын ябадалнууд тодхоргуй эсэстэ хурэжэ
Хамагые мэдэгшын газарта байгуулагты Шакьягай эрхим.

Этигэл танай зорилго,юроол ямар мэтэ табихан шэнги,
Тэрэ мэтэ би гэхэ мэтэ амитанай жаргалангай
Хотол суглаан,улзы хутагай намарай бороогоор,
Бухы агаар дуургэн адислагты Шакьягай эрхим.

CgaN5wi5gZU

 

 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>