Сударнуудай тобшо удха

«Алтан Гэрэл» — Буян хэшэгээ арьбажуулха.
Банзарагша» — УхибYYд, малай энхэ байхын тула.
«Жадамба» — hанаhан, бYхы Yйлые бYтээхэдэ.
«Сундуй Жуд» — оhол аюулhаа зайлуулха.
«Сунды» — бYхы уг тyрэлэй заhал.
«Доржо Жодбо» — муу зYYдэнэй совин заhаха.
«Тарба Ченбо» — тамада уналта Yгы, наhаа бараhан хYYнэй хойноhоо уншажа абарха.
«Догсум» — Yйлэ хэрэгээ бYтээхэ, хий мори hэргээхэ.
«Доодугба» — буян hэргээхэ, эд зоори тогтоохо.
«Лумбумгарбо» — гал, уhанай аюулhаа, сабдагай хорлолhоо, бузархаhаа.
«Цэдо» — наhанай буян хэшэг, ута наhанай зальбарал.
«Додигалсан» — Yбшэн зоболон арилгадаг.
«Сагаан ШYхэртэ» — хара хэли аман дараха, сагааруулха.
«Гусунтуугай мандал» — Yргэлжэ hайн hайхан байхын тула.
«Хамчу Нагба» — Хамаг муу аюулhаа, хара хэли аман дарагдахын тYYлоо.
«Бумчан» — Yбшэнhоо тYргэн эдгээхэ.
«Дашизэгбэ» — бYхыдоо тYрэлэй заhал (чистка негативной кармы).
«Дашидондуб» — аян замай заhал, хулгай гарза хааха.
«Доржодэрэм» — хара хэли аман зогсоохо.
«Шэрнин» — арбан зYгай нYгэл гай хааха, арилгаха.
«Чогжу МYнсэл» — хYYнэй мунхаг харанхые дараха, аян замын Yгоомэртэ.
«Манла», «Отошо» — элYYр мэндэ байдалай, Yбшэнhоо абархын тула.
«Гурбан ГYрэм» — Yбшэлhоо Yхэрэhээ бузартахада, хулгайhаа абаралга.
«Санжод Монлам» — наhанай хойто тYрэлдэ hайхан орондо тYрэхын тула.
«Ногоон Дара Эхэ» — бYхыдоо муу юумые арилгахын тYлоо.
«Сагаан Дара Эхэ» — бYхэниие арюудхаха, наhа утадхаха.
«Додижажий» — Yбшэнhоо Yтэр hалгааха, мэнгэ голуулхада.
«Зургаан юроол» — хамаг бYхэнэй оодрэг, hайн hайханай тула.
«Часум» — хамаг дYрбэн зYгай тахилга, муу шалтагhаа абарха.
«Нити» — бYхыдоо заhалай дээдэ.
«Юм» — хамагай заhалай абрагша.
«Дэмчог Монлам» — оролго ашаг YYсгэхэдэ.
«Базарсада» — муу шалтагай, алдуу, мэнгын заhалай.
«Цэбээн» — сэдьхэл маржуулаха, наhа утадхаха.
«Лус ванга» — луса сабдагай заhал.
«НYрзэл» — тYргэн хугасаандаажал Yйлые бYтээхэ, аюулhаа абарха.
«Доодуд» — буян хэшэг тогтооходо.
«Дара Эхын Мандал Шива» — хYYгэд Yгы айлда, эхэнэрнYYдтэ хээлитэй болохын тула.
«Гэсэлнимын даллга» — эд хYрэнгэ арьбажуулхада.
«Самбал хYндэб» — hанаhан Yйлэ бYтээхэдэ.
«Баршад ламсал» — гай тодхор, баршад саадгYй байлгахын тула.
«Мааниин юроол» — Yнгэрhэнэй буян олоороо бYтээхэдэ.
«Дашичирбын сан» — бYхэниие арюудхаха ехэ сан.
«Бумсан» — YхибYYдтэ Yгоомэр hайханиие абажа ерYYлхэ.
«13 сан» — хий мориной лундаа hэргээхэ.
«Арюун сан» — алибаа бузарые арилгахада.
«Сагаан Yбгэнэй сан» — сабдаг, лусад, Yхэр малай олон болоход.
«Намдаг сан» — газар гуйхада, лусуудые тахихада.
«Ганшаг» — тYрэ тYрэгсэдэй заhал.
«Хий мориной сан»- хий мориие hэргээхэ.
«Лусын сан» — газар, уула, уhаниие арюудхаха.
«Намсарай» — Yгэлигэ буян арьбажуулхада.
«Чойжал» — ушархын шYYмэр зYбэдээ хYрэхэ.
«Лhама» — табан тэнгэриин тахилга.
«Жамсаран» — шулуун шударга (Yнэн сэхэ) бYтээмжэдэ.
«Далhа» — албада холодо зорихын Yлзыдэ.
«Говилhа» — хYYнэй hYлдэ хий морин hэргээхэдэ, ажал Yйлын жэлэй тахилга.
«Гонгор» — буян хэшэг дэлгэрYYлхэдэ.
«Гомбо» — амиды хYYндэ уншабал, ажал Yйлэниинь элYYр мэндэ байха, нYгшэhэн хYYнэй хойто наhандань.
«Мааниин шого» — элYYр энхэ байхын тула, муу муухайhаа зайлуулхада.
«Жалсан зэмо» — hанаhан хэрэг hайн бyтээгдэхэ, баясахын тулада.
«Цэбэгмэдин шого» — муу муухайhаа хамгаалхада.

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>