bNRpLuA15Yg

ЗАНДАН ЖУУГАЙ МАГТААЛ

Энэ ороной табан зуун амитание ударидахын тула. Олон галабуудта Cэдьхэл уусхэhэн,суглаан хуряахан Арбан хоер зохеолой тийн хубилгаан уйлэдэбэл, Илажа Тугэс Шакьягай эрхимдэ зальбаранам. Удраяна Шадаг...